Litteratur

Althin, T, Stjernsunds manufakturverk År 1729. Daedalus. Stockholm 1940.

Christopher Polhem, Minnesskrift utgifven af Svenska Teknologföreningen, Stockholm 1911.

Christopher Polhem 1661-1751, Den svenske Daedalius, Stockholm 1985.

Christopher Polhem och Stjernsunds Manufacturverk. Minnesskrift utgiven av Husby socken, Säter 1950.

Hellberg, Knut, Järnets och smedernas Eskilstuna. Bidrag till smidesindustriens historia från äldsta tid till storindustrialismens genombrott. Del I och II. Eskilstuna 1938.

Polhem, Christopher, Kort Berättelse om De förnämsta Mechaniska INVENTIONER. Stockholm 1729.

Roosman, Holger, Christopher Polhem. Svenskar. Stockholm 1911.

Schröderstierna, Samuel, Berättelser över de finare järn-, stål- och metallfabrikerna i Sverige åren 1754-1759. Utgivna av Gösta Malmborg med inledning av Carl Sahlin, Stockholm 1925.

Möller, Patrik. Järnstämplar, 1987