Moderna hänglås

I början av 1700-talet konstruerade och inledde Polhem framställningen av sitt berömda hänglås. Han använde sig av en ny metod för första gången i Sverige, nämligen serietillverkning. Han delade upp arbetet så att var och en av arbetarna endast gjorde ett moment på låset.

1737 utsattes Stjernsund för en häftig brand som skadade såväl verkstäder som bostadshus. Fabriken byggdes upp på nytt och tillverkningen av Polhemslåset fortsatte i Stjernsund under 1700-talet.

Polhemslåset är ett dyrksäkert säkerhetslås, det saknar fjädrar och har lös bygel. Alla delar av låset tillverkades av järn.

Under 1800-talet tillverkades polhemslås av andra låssmeder på flera håll i landet. Efterhand infördes förändringar, man började tillverka nycklar av gjutjärn eller mässing, den lösa bygeln försågs med gångjärnsled och det minsta polhemslåset tillverkades helt av mässing.

”Kort berättelse om De förnämsta Mechaniska inventioner"

1729 författade Christopher Polhem en liten skrift Kort berättelse om De förnämsta Mechaniska inventioner, där han sammanfattar sina dittills gjorda uppfinningar. Det är en besviken "mechanicus" som här konstaterar att hans hänglås inte alls fick den uppskattning han väntat sig.

Sedan blevo några machiner inrättade till allehanda sorter af lås vilka på alla sidor blevo väl filade och polerade. Häraf gjordes några hundrade till prof och skickades till Stockholm. Men som smederna därstädes funnit sig af dem prejudicerade, så hafva de medelst vissa utverkade Privilegier vetat att så väl hindra debiten af dessa lås, att större delen däraf efter någon tid kom helt rostiga tillbaka igen.

Således gick fabriquen också i grund, oavsett ingenting var nödigare och nyttigare än desamma för den ofullkomlighetens skull, som alla vanliga äro underkastade; varemot jag befunnit en så säker invention, att jag hade lust att slå vad med vem som behagar, fast det vore om tusen ducater, att ingen skall på något sätt i världen kunna varken dyrka eller med tjuvnyckel upptaga de lås, jag därtill kan låta förfärdiga och ej kosta mer än vanliga lås.

Om Polhem verkligen gjorde allvar av sin vadslagning är inte känt.