Samlare

Peter Fischer

"Lord of the Locks", Peter Fischer var engelsman och storsamlare. Hans väldiga samling av ytterst högklassiga smidda lås från medeltid till 1900-tal såldes på auktion hos Sotheby´s i Amsterdam i december 1998.

Christian Hammers låssamling

Christian H Hammer (1818-1905) var hovjuvelerare, fastighets- och tomtmäklare samt storsamlare. Han föddes i Kristiania (Oslo) och var ännu 1838 guldsmedsgesäll där. Till Stockholm kom han 1849-50.

Hammers samling beskrivs i den ”Revy i bild och ord” som gavs ut som gratisbilaga till den illustrerade familjetidskriften För svenska hem som trycktes 1897 i samband med Konst och industriutställningen i Stockholm samma år.

Man kan nu välja att fortsätta rakt fram till Hasselbacken eller upp till Byströmska villan, som äfven blifvit införlifvad med utställningsområdet och inom sina murar innesluter återstoden af den stora Konst- och kulturhistoriska samling, hvilken af herr Christian Hammer hopbragts och ännu icke af honom i utlandet försålt; en aktningsbjudande och intressant samling af olika föremål af mestadels speciellt svenskt intresse (målningar, möbler och minnen af svenska personligheter). De ursprungliga samlingarne, hvilka i vida kretsar voro kända under namn af ”Hammers museum” och inrymda dels här i Byströmska villan och dels i 20 rum i huset N:o 2 Drottningsgatan, kunde genom sin omfattning utan överdrift räknas som en af de mest betydande enskilda samlingar i Europa. Hur dessa samlingar sedermera blifvit splittrade, så att hvad som för närvarande af dem återstår endast funnit plats i Byströmska villan, hör icke hit. Af denna återstod skall konstvännen dock finna ett rikt material, som bör vara af så stort intresse, att det för honom skulle vara en förlust att, för den ringa entré som kräfves, icke hafva tagit den i betraktande.

Samlingen i sin helhet sådan den vid oktober månads slut 1869 befanns, innehöll, utom dupletter 64, 920 nummer indelade i 8 hufvudafdelningar: antikviteter, skulpturer, vapen, tortyrredskap, konstafdelningen, konstindustriafdelningen, föremål till kyrklig och enskild andakts bruk, handskrifter och tryckta böcker samt diverse föremål. Dessa hufvudafdelningar voro ytterligare fördelade i 50 grupper efter olika arter. Som prof meddela vi bland våra illustrationer i detta häfte några nummer i de svenska samlingarna, hvilka samlingar vi och troligen äfven egaren önska måtte helt eller till största delen få förblifva en nationalegendom, inrymd och ordnad i den vackra villan.

Under 25 år byggde Hammer upp två olika samlingar och samlingarna var katalogiserade. En konsthistoriskt - konstindustriell med ca 100 000 konstföremål och en med mer än 100 000 bokband, autografer och handskrifter. De kulturhistoriska samlingarna var uppställda och ordnade i ett privatmuseum i Byströmska villan, Hammers lägenhet i Stockholm och i Furusund.

Samlingarna såldes på auktioner i Köln 1892 -1893 efter att först ha hembjudits till den svenska staten. Enligt Familje-Journalen, band XIII, 1874, nr IV, utgjorde samlingarna närmast ett konstindustrimuseum med förutom målningar även föremål av trä, metall, sten, glas etc. Samlingarna förevisades för intresserade av Hammer själv. Av de många lås och nycklar som såldes köpte Nordiska museet ett stort antal.

En samling av romerska låsreglar av brons från ca 200 e Kr.
En samling av romerska låsreglar av brons från ca 200 e Kr. Foto förf.

 

Heinrich Pankofers nyckelsamling

En annan tysk samlare var låssmeden Heinrich Pankofer (18?? - 1998?) son till en sotare. Han växte upp och lärde sig låssmedsyrket i München. Hans samlarintresse började under en semesterresa till Turkiet då han i basarerna i Istanbul fann en nyckel från romartid. Under 50 år samlade han och byggde systematiskt upp sin värdefulla samling, som kom att innefatta mer än 1000 objekt och 2000 år av utveckling av i första hand nycklar men även lås.

Samlingen såldes på auktion i München vintern 2001 och utropspriset låg på en miljon DM (ca fem miljoner kronor). Samlingen innehöll ett tvärsnitt av nycklars utseende genom historien och omfattar även ett antal dörrlås, kistlås samt kistor och skrin av järn.

Samlingen innehöll även ett antal hänglås som var hämtade från olika kulturområden och ändamål, för skrin, kistor och dörrar. I samlingen ingick hänglås från romarriket (med nycklar i form av fingeringar) i djurform, hästformade orientaliska hänglås för skjut- och dragnycklar, kinesiska med (delad) spärrfjäderlåsning, ett indiskt för skruvnyckel, tyska renässanshänglås med olika låsmekanismer, empirehänglås med kombinationslås och många andra. En kuriositet är ett litet gotiskt kulformat hänglås med nyckel, med en diameter av endast fem mm, kanske det minsta låset från den här tiden i världen? Som kontrast kan man ställa ett arton cm högt och fem kilo tungt barockhänglås från Wien.

1928 startade låssmedsmästaren Heinrich Pankofer ett eget låssmedsföretag under namnet Pankofer & Kaufman. Företaget övertogs 1971 av dottern Emmi och svärsonen Hubert Seifert och har idag ca 30 anställda låssmeder. En annan dotter till Heinrich Pankofer Marlene är gift med Fritz Nüssel som driver ett annat låsföretag i samma stad.