Mästaren

Smeden, mästaren, hade till sin hjälp oftast endast en gesäll som under sin gesällvandring stannade en längre eller kortare tid. Dessutom höll sig mästaren med bara en eller ett par lärpojkar eller drängar som blev kvar till dess de var utlärda. Medan gesällen assisterade mästaren vid smidet och medverkade i själva utförandet av låsen, fick lärpojkarna ta hand om alla enklare göromål. I smedjan fick de sköta härden, dra bälgen, städa, utföra vissa enklare arbeten med låsen, som nitning, hopsättning, svärtning och målning.

Två lärlingskontrakt 1792 och 1801 i Eskilstuna Fristad

Mellan låssmedsmästaren Anders Norling och lärlingen Daniel Linngren samt mellan låssmedsmästaren Lars Lundberg och gossen (tretton år) Nils Fredrik Skiöldberg finns utställda lärlingskontrakt med fem paragrafer. Efter lärotidens slut (sex år) måste läropojkarna presentera ett godkänt provarbete, ett filat kammarlås. Därefter uppvisades deras kontrakt för Fristadens ordningsman som förde in anteckningar om lärlingarna i Fristadens minnesbok. Därefter började deras gesälltid som band dem till mästaren under ytterligare två år med lön.

Skråordning

Låssmedernas liv och arbete reglerades av de skråordningar som sedan medeltiden stadgades av myndigheterna. Först ingick de i smedernas och senare i klensmedernas skråorganisation. Skråordningen bestämde bland annat att låssmederna skulle etablera sig i städerna, där de visserligen slapp konkurrens, men där prissättning av deras arbeten gjordes av borgmästare och råd. Beställda arbeten skulle dessutom vara färdiga på utsatt tid.

Järn

Det järn som användes till framställning av lås och nycklar var kolfattigt och tämligen rent, fritt från svavel och fosfor med en smältpunkt på 1450 ºC. Även stål användes till dörrlås. Järnet inhandlades av smedsmästaren själv, direkt från allmogen, som i många fall framställde järn i små blästerugnar på de egna markerna (loppjärn) eller köptes in som osmundsjärn (smidbart järn i småstycken) eller som stångjärn från järnbruken.

Litteratur

Folke Lindberg, Hantverk och skråväsen, under medeltid och äldre vasatid. Finland 1989.

Hellberg, Knut, Järnets och smedernas Eskilstuna. Bidrag till smidesindustriens historia från äldsta tid till storindustrialismens genombrott. Del II. Eskilstuna 1938.