Tidigare publikationer om Mästermyrfyndet


Historicallocks.com

Mästermyr. Vid plöjning 1936 på Mästermyr på Gotland hittades en verktygskista av trä. Kistan är 90 cm lång och 24 cm hög och i och runt om den fann man mer än två hundra av smedens verktyg och föremål av järn.

10 000 år i Sverige. Statens Historiska Museum 1945

En annan bild ur livet ger ett gotländskt fynd från Mästermyr. På ett område som tidigare legat under vatten, men som då myren sänktes förvandlades till åker, påträffades vid plöjning en stor ekkista, fylld med verktyg, och intill kistan lågo några kopparkittlar, en rad stora koskällor och en blosskorg. Det är tydligen en vandrande hantverkare, som under vikingatiden här förlorat hela sin utrustning, kanske har han gått ner sig på isen. Mästermyrfyndet innehåller ej mindre än ett hundratal verktyg, en ovanligt fullständig uppsättning. Man får tänka sig, att de ha tillhört en hantverkare, som drog från gård till gård och under kortare eller längre tid stannade för att reparera det bristfälliga, men också för att utföra nya arbeten. I blosskorgen hade han lagt brinnande torrvedsstickor, som kunde lysa upp den mörka smedjan eller snickarboden. Verktygen visa, att han var grovsmed och snickare, men att han dessutom även arbetade som låssmed, kopparslagare och tunnbindare.

Brynolf Hellner

I fråga om fullständighet intar en hel verktygskista från Mästermyr på Gotland en särställning. Genom någon olyckshändelse har ägaren förlorat sitt verktygsskrin i myren. Av innehållet kan man se att han varit både smed, kopparslagare och snickare. I utrustningen ingår en hel serie olika slags hammare och släggor, en tång, en bågfil, ett putsjärn, ett par sparrstäd, ett par stansdynor och en stans med motställda trianglar. Detta är väl vad som närmast hör till smidesyrket. Naturligtvis kan det vara tveksamt huruvida man enbart av verktygens form och deras nuvarande användning kan sluta sig till vad vikingatidens smed haft dem till. Lika föremål kan naturligtvis fått olika uppgifter under århundradenas lopp, men nog tror man gärna att fyndets båda drivningshammare verkligen brukats vid drivning av koppar eller gulmetall, så som sker ännu i våra dagar. Den ena typen kallas nu ställhammare. I fyndet ingår även en plåtsax. En hålförsedd nageldorn visar att även spiksmide ingått i den mångsidige mästarens arbetsuppgifter. Redskapsbeståndet kompletteras av ett par saker som torde vara av hans tillverkning, nämligen ett par eleganta hänglås av samma typ som dem man funnit i Birka. Även låset till kistan, också det bekant från Birka, bör ha tillverkats av smeden själv.


Andreas Oldeberg, Metallteknik under vikingatid och medeltid

Några mera betydande verkstadsfynd

I inledningen till kapitlet berättar Oldeberg om det märkliga fyndet från Mästermyr i Silte socken på Gotland.

Här hittades år 1936 på en ½ alns djup vid odlingsarbete nära sockengränsen till Spronge, ca 300 m söder om Mästermyrkanalen en stor ekkista, i vilken var nedlagd ett stort antal verktyg och andra föremål av järn samt ett fåtal föremål av brons och bly. Utanför kistan låg likaledes en del föremål. I huvudsak har verktygen tillhört en man, som förenat smedens och snickarens yrken.

Till metallsmidet kan räknas ett antal föremål av varierande art…..

(Så följer en lång och detaljerad uppräkning av de olika redskapen).

Utom dessa verktyg ingår i fyndet ett antal föremål, vilka ytterligare belyser hans verksamhet. Vi har sålunda flera lås, och låsdelar samt två stora nycklar av järn, vilka visar, att han var en duktig låssmed.

(Så följer en beskrivning olika redskap).

Beträffande fyndets datering torde den kunna sättas till yngre delen av vikingatiden främst på grund av de kubiska hänglåsen, den instämplade ornamenteringen på blyplattan samt formen på nyckelskaften och kroken till pyndaren.

J. E. Ljungqvist, “M.” (1914)

Mästermyr, en av Gotlands största myrar, v. om Hemse; 15 m ö.h. Före utdikningen 1902 -10 upptog M. 26,7 km2, därav c:a 20 km2 myrmark och 3,2 km - träsk och punsar. Med sitt rika fågelliv i den väldiga agdjungeln var M. ett eldorado för naturvänner. Nu äro c:a 12 km2 odlade, huvudsakl. i ö. delen. Genom utdikningen har Gotland tyvärr förlorat ett stycke av sin säregna natur. Intressanta fornfynd ha gjorts i M.
 

Viking og Hvidekrist. Kataloget

Lena Thålin-Bergman. Mästermyrkistan, redskapskista med verktyg.

95. Ek, järn, Mästermyr, Spronge sn, Gotland, Sverige. Omkr. år 1000, Svenska. Statens Historiska Museum nr 21592.
 
Kista (ek, l. 89; b. 26; h. 24), ….. Fyndet innehöll bl.a. också filar och raspar, knivar, stämjärn och mejsel, en eldkorg, samt flera fragmentariska metallkärl och hänglås.

Kistan påträffades 1936, vid plöjning på mark som på vikingatiden var sjöbotten, omvirad av en järnkedja. Den visade sig innehålla Europas hittills största samlade verktygsfynd: en uppsättning verktyg för järn- och träbearbetning, dessutom också råmaterial, förarbeten och färdiga föremål.

Kistans ägare kunde smida redskap och tillverka nitar och spikar och troligen också bleckarbeten som metallkärl, klockor, beslag och lås. Han har även kunnat gjuta, löda och dekorera detaljer i brons. Smeden har samtidigt varit timmerman och kanske båtbyggare, vagnmakare och möbelsnickare.